Ongewenste omgangsvormen zoals intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en geweld doen zich op elke werkvloer voor en hebben een grote invloed op de werksfeer en de gezondheid van de medewerkers. Het aanstellen van een extern vertrouwenspersoon is een doeltreffende en laagdrempelige voorziening voor organisaties om hun klachten te bespreken en geïnformeerd te worden over de mogelijkheden binnen het beleid van de organisatie.

 

De kernactiviteit van de vertrouwenspersoon zijn:
– opvang/begeleiding van de melder van ongewenst gedrag;
– samen met de melder zoeken naar (informele) oplossingen;
– signaleren en (on)gevraagd adviseren van de organisatie;

SOCIAN VERTROUWENSPERSOON INTEGRITEIT
Het oogmerk van het vertrouwenswerk is bijdragen aan een organisatiecultuur, activiteiten en leefomgeving waarin mensen bereid zijn en zich veilig genoeg voelen om vermoedelijke misstanden te melden, zodat de organisatie die kan onderzoeken en zo nodig maatregelen kan treffen. De vertrouwenspersoon richt zich erop potentiele melders van een vermoeden van misstand of onregelmatigheid te informeren.

De drie hoofdtaken van de vertrouwenspersoon integriteit zijn:
Opvangen, begeleiden en informeren van de potentiële melder, (klokkenluider);
doorverwijzen van de melder(s), naar professionele hulpverleners, jurist en/of Huis van Klokkenluiders;
voorlichten, informeren en inspireren van de organisatie;
adviseren van bestuur en management.